+7 (383) 328 10 60 međunarodni poziv

MEĐUNARODNI PROGRAM PRIVILEGOVANI KLIJENT
SIBERIAN WELLNESS-a


POSTANI KLIJENT!

  • Izvrši prvu kupovinu odjednom za 30 bodova (~ 3200,00 RSD) i dobićeš 5% cashback-a od svih narednih kupovina.

  • Čim zbirni iznos svih tvojih kupovina (bez vremenskih ograničenja) dostigne 300 bodova (~ 32 000,00 RSD)* moći ćeš da dobijaš 10% cashback-a od narednih kupovina.

  • Izvrši kupovine u toku meseca za 100 bodova i dobićeš cashback 15% od svih kupovina koje su izvršene u tom mesecu!

    * Računaju se kupovine, koje su izvršene po osnovnoj ceni. Štampani i reklamni materijal se ne računa.

Specijalan Klijentski Program!

  • Kupuj 3 meseca zaredom za 30 bodova i dobićeš popust od 25% na BAD*!

  • Kupuj 10 od 12 meseci za 30 bodova i dobićeš BAD* na poklon!

    *Popust važi u mesecu nakon ispunjavanja uslova. U različitim zemljama mogu biti različiti proizvodi.
Pravila dobijanja i korišćenja cashback-a. (otvoriti)
5%
Izvrši PRVU kupovinu odjednom za 30 bodova (~ 3200,00 RSD) i dobićeš 5% cashback-a od svih narednih kupovina.


10%

10% cashback-a Privilegovani klijent dobija odmah nakon što je izvršio kupovine koje u zbiru iznose 300 i više bodova (~ 32 000,00 RSD)*. Računaju se kupovine Privilegovanih klijenata, koji su se priključili Programu po njegovoj preporuci i registrovani su ispod njega. Cashback se dobija za sve naredne kupovine. Možete koristiti cashback već narednog dana kao popust prilikom kupovine proizvoda.


15%

Izvrši lične kupovine u ukupnoj vrednosti za mesec dana od 100 bodova i dobićeš 15% cashback-a od svih svojih kupovina koje su izvršene u tom mesecu!

* Računaju se kupovine, koje su izvršene po osnovnoj ceni. Štampani i reklamni materijal se ne računa.
Bez PDV-a.
Pravila učešća (otvoriti)

1. Pravila registracije u Programu

1.1. Bilo koje punoletno lice može biti učesnik Programa za Privilegovane klijente. Karta se aktivira nakon popunjavanja Registracione prijave i predaje te prijave za registraciju u Centru za pružanje usluga Kompanije.
1.2. U trenutku registracije učesnik Programa ne sme imati drugi individualni broj u Kompaniji. Ako već ima individualni broj u Kompaniji, onda može učestvovati u Programu pod drugim individualnim brojem samo u skladu sa tačkom 4 ovih Pravila.
1.3. Ako u Programu za Privilegovane klijente želi da učestvuje bračni par, registruju se kao porodični par na jedan individualni broj. Ako su supružnici izrazili želju da imaju različite individualne brojeve, jedan od njih će biti registrovan kao Privilegovani klijent koji je doneo odluku da učestvuje u Programu na preporuku svog supružnika.

2. Prestanak učešća u Programu

2.1. Kompanija ima pravo da donese odluku o prestanku učešća Privilegovanog klijenta u Programu i da izbriše njegov individualni broj iz baze Kompanije ako u toku prva 4 meseca uzastopno od meseca registracije Privilegovani klijent nije obavio nijednu kupovinu proizvoda sa bodovnim bonusom na individualni broj. Mesecom registracije se smatra pun kalendarski mesec od 1. u mesecu.
2.2. Ukoliko su u toku prva 4 meseca od meseca registracije obavljane kupovine na individualni broj, onda dalje Kompanija donosi odluku o prestanku učešća Privilegovanog klijenta u Programu, ukoliko Privilegovani klijent 6 meseci uzastopno nije kupovao proizvode sa bonus bodovima na individualni broj. U ovih 6 meseci ulaze takođe i meseci bez kupovina Konsultanta, koji je prešao u status Privilegovanog klijenta.
2.3. Obaveštenje o prestanku učešća Privilegovanog klijenta u Programu Kompanija šalje na adresu elektronske pošte koju klijent navede u Registracionom ugovoru.
2.4. Privilegovani klijent može sam da izjavi želju o prestanku učešća u Programu, poslavši odgovarajući zahtev na adresu registrator@sibvaleo.com. Individualni broj se briše iz baze sledećeg radnog dana nakon prijema zahteva Klijenta ili u roku koji je naveden u zahtevu. U slučaju opoziva zahteva pre kraja navedenog roka, smatra se da zahtev nije podnet.
2.5. Ukoliko Privilegovani klijent ima više od jednog individualnog broja, individualni broj koji je registrovan kasnije se briše iz baze učesnika Programa.
2.6. Nakon prestanka učešća u Programu za Privilegovane klijente po bilo kom od osnova, svi bonusi prikupljeni na individualni broj se anuliraju.

3. Promena statusa

3.1. Promena statusa u BackOffice-u
3.1.1. Ostvarite u tom mesecu minimalnu normu Ličnog obima (LO) za Konsultanta - 100 bodova.
3.1.2. Uđite u svoj BackOffice.
3.1.3. Kliknite na "Postati Konsultant".

3.2. Promena statusa u Kompanijinom Centru za pružanje usluga
3.2.1. Obratite se menadžeru KCPU-a s molbom da promeni status Privilegovanog klijenta na status Konsultanta.
3.2.2. Menadžer će u programu proveriti vaš LO i ukoliko je vaš LO 100 i više bodova registrovaće zahtev za promenu statusa.

Dobićete 25% od svih svojih kupovina u tekućem mesecu.
Od sledećeg meseca će se u vašem informativnom izveštaju videti novi status - Konsultant i možete se priključiti Incentive Programs-u, možete dobijati bonuse od Kompanije i napredovati u karijeri!
Ukoliko je vaš Lični obim (LO) u ovom mesecu 200 bodova, onda će se novi status (Konsultant) pojaviti u vašem informativnom izveštaju od tog meseca. Dobićete 25% od svih svojih kupovina u tekućem mesecu.
Od tog meseca se možete pridružiti Incentive Programs-u, možete dobijati bonuse od Kompanije i napredovati u karijeri!

4. Obnova učešća u Programu za Privilegovane klijente ili izbor saradnje u svojstvu Konsultanta

4.1. Ukoliko je Privilegovani klijent prekinuo učešće u Programu u skladu s tačkom 2.4, on i njegov suprug/supruga mogu ponovo postati učesnici Programa za Privilegovane klijente ili izabrati saradnju s Kompanijom kao Konsultanti za 3 meseca počevši od meseca brisanja Registracionog broja iz baze učesnika Programa.
4.2. Ukoliko je Privilegovani klijent prekinuo svoje učešće u programu u skladu sa tačkama 2.1 i 2.2, on može ponovo postati učesnik Programa za Privilegovane klijente u skladu sa uslovima koji su opisani u tački 1 ovih Pravila, ili odabrati saradnju sa Kompanijom u svojstvu Konsultanta u bilo koje vreme kupivši Registracioni komplet. U tom slučaju, individualni broj će biti promenjen.
4.3. Prilikom obnove saradnje sa Kompanijom, sakupljanje bonusa na individualnom broju počinje od nule.

5. Svi obračuni se vrše po novosibirskom vremenu (GMP+7).

Odgovori na pitanja (otvoriti)
Da li prva kupovina za 30 bodova (otrpilike 3200,00 RSD) mora da bude izvršena na dan registracije?
Kako bi ostvario 5% cashback-a Privilegovani klijent može da izvrši PRVU kupovinu za 30 bodova (otprilike 3200,00 RSD) bilo kog dana, ali ne posle 4 meseca počevši od meseca registracije (pogledaj Pravila izlaska iz Programa).
Na primer:
Privilegovani klijent je registrovan u januaru, a PRVU kupovinu za 30 bodova (otprilike 3200,00 RSD) je izvršio 20. februara. U tom slučaju će Privilegovani klijent dobijati 5% cashback-a sa svih narednih kupovina, onih koje su izvršene nakon 20. februara.
Ukoliko Privilegovani klijent nije ostvario PRVU KUPOVINU za 30 i više bodova, može li da prikupi taj iznos tokom nekog perioda i da dobije 5%?
Kako biste dobili 5% cashback-a neophodno je da izvršite PRVU kupovinu ODJEDNOM za 30 bodova. Ukoliko novi Privilegovani klijent nije to uradio ima mogućnost da dobije 10% cashback-a ukoliko ZBIRNI IZNOS SVIH KUPOVINA u bilo kom periodu bude 300 i više bodova.
Hoće li se računati u Ličnom obimu Privilegovanog klijenta kupovine Privilegovanih klijenata koji se priključe Programu po njegovoj preporuci?
Po uslovima Programa Privilegovanom klijentu se računaju za dobijanje maksimalnog cashback-a od 10% kupovine Privilegovanih klijenata koji su se priključili Programu po njegovoj preporuci.