Ugovor o prodaji na daljinu

Zaključen dana             godine u Beogradu između:
1. SIBIRSKO ZDRAVLJE OGRANAK SIBERIAN HEALTH s.r.o., Beograd, Terazije 32, PIB: 108057050, matični broj: 29505233, koga zastupa Dragana Orlandić, zakonski zastupnik (u daljem tekstu: Prodavac)
i
2.                                   iz                                  , ul.                                  , br.      , JMBG:                                  (u daljem tekstu: Kupac)

(zajedno, u daljem tekstu: ugovarači)

Član 1
Ovim ugovorom Prodavac prodaje, a Kupac kupuje proizvode SW (u daljem tekstu: roba).
Prodavac je obavezan da Kupcu preda robu tako da Kupac postane njen vlasnik, dok se Kupac obavezuje da za to isplati cenu i preuzme robu.
Ovaj ugovor zaključen je kao ugovor o prodaji na daljinu u smislu Zakona o trgovini i Zakona o zaštiti potrošača (dalje: Zakon) jer je zaključen posredstvom interneta kao sredstva komunikacije.
Član 2
Kupac zaključenjem ovog ugovora potvrđuje da ga je Prodavac pre njegovog zaključenja obavestio o:
1) osnovnim obeležjima robe;
2) svom poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona;
3) prodajnoj ceni ili načinu na koji će se prodajna cena obračunati ako se zbog prirode robe ili usluge prodajna cena ne može utvrditi unapred, odnosno prodajnoj ceni koja obuhvata ukupne troškove za obračunski period, kao i o svim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke i mogućnosti da se ti troškovi mogu staviti Kupcu na teret;
4) načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza;
5) načinu izjavljivanja reklamacije Prodavcu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja Prodavca po njima;
6) uslovima, roku i postupku za ostvarivanje prava na raskidanje ugovora u skladu sa Zakonom i ovim ugovorom;
7) trošku korišćenja sredstava komunikacije na daljinu za zaključivanje ugovora;
8) uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora u skladu sa Zakonom;
9) obavezi da plati Prodavcu razumne troškove zbog odustanka u skladu sa zakonom;
10) o podatku da Kupac ne može da koristi pravo na odustanak, odnosno okolnostima pod kojima Kupac gubi pravo na odustanak od ugovora;
11) postojanju standarda dobre poslovne prakse koji se nalaze na internet strani Prodavca,
12)mogućnosti vansudskog rešavanja sporova.
Član 3
Kupac ima pravo na odustanak od ovog ugovora, bez obzira na razloge, u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu Kupca.
Ugovarači saglasno konstatuju da je Prodavac predao Kupcu propisani obrazac za odustanak od ugovora u elektronskom / pisanom obliku, kao i da je Kupac upoznat sa obavezom da izjavu o odustanku od ugovora dâ u pisanom obliku, pri čemu ugovarači konstatuju da obrazac sadrži:
1) naziv, adresu, broj telefona i elektronsku poštu Prodavca;
2) izjavu Kupca kojom na jasan i razumljiv način obaveštava Prodavca da odustaje od ugovora;
3) datum zaključenja ugovora na koji se odnosi odustanak;
4) datum prijema robe;
5) razloge za odustanak, uz napomenu da Kupac nije dužan da ih navede;
6) ime, prezime i adresu Kupca;
7) svojeručni potpis Kupca, ukoliko obrazac dostavlja poštom;
8) datum popunjavanja obrasca.
U slučaju odustanka, Kupac je dužan da primljenu robu pošalje nazad Prodavcu u roku od 14 dana od dana saopštenja izjave o odustanku, bez drugih obaveza povodom prestanka ugovora, izuzev samih troškova vraćanja.
Troškove vraćanja robe snosi Kupac.
Prodavac je dužan da Kupcu vrati primljeni novac bez odlaganja, po pravilu na način na koji je primljen, osim ako se Kupac saglasi da se povraćaj izvrši na drugi način.
Član 4
Izuzetno od odredbe člana 3. ovog ugovora, Kupac nema pravo na odustanak od ugovora bez opravdanih razloga u sledećim slučajevima:
1) isporuke robe čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje Prodavac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;
2) isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima Kupca ili jasno personalizovane;
3) isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;
4) isporuke zatvorenog pakovanja robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i čije je pakovanje otvoreno nakon isporuke,
5) isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom.
Član 5
Prodavac je dužan da Kupcu isporuči robu u roku od 5 dana od dana zaključenja ovog ugovora.
Isporuka robe izvršiće se na sledeći način:                                  
        (Kuriskom službom Posta Srbije ili samostalno preuzimanje)
Mesto isporuke određuje Kupac prilikom poručivanja                                  .
Ako je porudžbina  manja od 5500,00 rsd,  troškove isporuke snosi kupac:                                   dinara.
Isporuka će biti izvršena Kupcu ili ovlašćenom licu od strane Kupca ili prevoziocu određenom od strane Kupca.
Član 6
Kupac je dužan da prilikom prijema robe odmah pregleda robu i proveri njenu saobraznost sa naručenom, te da istakne postojanje nedostataka koji se mogu uočiti pregledom, te ukoliko ima primedbi odmah, a najkasnije u roku od 24 sata, istakne postojanje nedostataka koji se mogu uočiti pregledom.
Za skrivene nedostatke koji su postojali u momentu prelaska rizika na Kupca, Prodavac odgovara u roku od dve godine od predaje stvari, s tim što se pretpostavlja da su nedostaci postojali u momentu prelaska rizika na Kupca, ako se pokažu u roku kraćem od šest meseci od dana prijema robe, čime se ne isključuje pravo Prodavca da dokazuje suprotno.
Momenat prelaska rizika sa Prodavca na Kupca je momenat predaje robe Kupcu ili licu koje je Kupac ovlastio za prijem robe u njegovo ime.
Ako Prodavac ima obavezu da preveze robu do Kupca, rizik za vreme prevoza snosi Prodavac. U ostalim slučajevima kada se roba ne predaje neposredno Kupcu, smatra se da je rizik prešao na Kupca predajom robe prevoziocu.
U slučaju postojanja nedostataka za koje Prodavac odgovara, na prava Kupca i postupak ostvarivanja prava primenjuju se odgovarajuće odredbe zakona, osim ako je ugovoreno drugačije.
Član 7
Kupac se obavezuje da za robu koje je predmet ovog ugovora isplati Prodavcu iznos od              dinara.
Član 8
Kupac je odgovoran za štetu koja nastane propuštanjem da preuzme robu koju mu je poslao Prodavac u skladu sa ovim ugovorom.
Pod štetom se podrazumeva oštećenje na robi, kao i troškovi koje Prodavac ima zbog propuštanja Kupca da preuzme robu, kao što su: troškovi čuvanja, prepakivanja, vraćanja robe i slično.
Član 9
U slučaju spora, ugovarači su saglasni da se pokuša njegovo rešavanje vansudskim sredstvima u skladu sa odredbama o potrošačkom sporu predviđenim Zakonom.
Pokretanje i vođenje postupka vansudskog rešavanja spora, ne isključuje i ne utiče na ostvarivanje prava na sudsku zaštitu, u skladu sa zakonom.
Član 10
Ugovor je zaključen posredstvom sredstava komunikacija, i to: putem internet stranice Prodavca – www.siberianhelath.com u jednom originalnom primerku na osnovu koga je napravljeno 3 kopije, od kojih jedna za Kupca, a ostale za Prodavca.

Prodavac


Kupac


Da li imate još pitanja?
Ukoliko imate pitanja na temu servisa i isporuke obratite se call-centru ili pišite na imejl.

[}item{]