Uslovi korišćenja Korisnički ugovor

1. Termini:

„Međunarodna kompanija Siberian Health“ – adresa: 630004, grad Novosibirsk, Ul. Lenjina 48, 2 sprat, lokal 36, Ruska Federacija, PIB 5407953006, registracioni broj 540701001, matični broj 1165476080362, SIBIRSKO ZDRAVLJE OGRANAK SIBERIAN HEALTH S.R.O. Terazije 32, 11 000 Beograd, Republika Srbija, PIB 108057050, matični broj 29505233 (dalje: Kompanija).

Sajt – je servis - internet sajt koji se nalazi na adresi http://rs.siberianhealth.com i isti je u vlasništvu Kompanije.

Internet prodavnica – internet sajt koji pripada vlasniku internet prodavnice koji se nalazi na adresi www.siberianhealth.com/rs/, a koji omogućava Posetiocima odnosno Klijentima da se:
— Informišu o specifikaciji robe koju nudi prodavac svojim Klijentima, uslovima plaćanja i isporuke;
— Izvrše narudžbinu,
— plate narudžbinu.
U pogledu robe čija je prodaja na daljinu zabranjena ili ograničena propisima Republike Srbije u internet prodavnici Klijent sačinjava i upućuje zahtev na adresu Prodavca za prodaju izabrane robe.

Korisnik – posetilac Sajta koji ima status Biznis-Partner ili Privilegovani klijent u Kompaniji.

Posetilac – potencijalni Korisnik Sajta koji nema status Korisnika i nema mogućnost da se upozna sa sadržajem koji se nalazi na Sajtu.

Biznis-Partner – Korisnik koji je registrovan u Kompaniji, kupuje proizvode za ličnu upotrebu, preporučuje ih drugim ljudima, informiše ih o proizvodima, promoviše ih i postupa u skladu sa politikom poslovanja Kompanije. Registracija u ulozi Biznis-Partnera može biti izvršena na sajtu po već utvrđenom rasporedu. Ukoliko saradnja Biznis-Partnera s Kompanijom ima trajniji karakter i aktivnosti Biznis-Partnera budu usmerene na sistematsko ostvarivanje dobiti, isti je u obavezi da svoje poslovanje registruje u svojstvu preduzetnika ili doo –a u skladu sa važećim propisima države čiji je državljanin.

Privilegovani klijent – Korisnik koji je zaključio registracioni ugovor sa Kompanijom, kupuje proizvode Kompanije za lićnu upotrebu i iste može preporučivati drugim licima. Privilegovani klijent može da se registruje na zvaničnom sajtu Kompanije, na način koji je predviđen korisničkim ugovorom ili u predstavništvima Kompanije.

Кlijent – Korisnik koji formira Narudžbine pomoću internet prodavnice ili lice koje je navedeno kao primalac Robe u Narudžbini i koje koristi Robu koju je kupio uz korišćenje internet prodavnice, isključivo za lične, porodične, kućne i ostale potrebe koje nisu povezane s ostvarivanjem preduzetničke delatnosti.

Mentor – Konsultant ili Privilegovani klijent, koji je pozvao Kandidata (Konsultanta ili Privilegovanog klijenta) u saradnju sa Kompanijom, koga je Kompanija registrovala kao Mentora i koji pruža informativnu podrsku zainteresovanim licima, njihovu obuku, edukaciju i mentorstvo.

Konsultant – Korisnik koji je sa Kompanijom zaključio ugovor, kupuje proizvode Kompanije za ličnu upotrebu, preporučuje iste drugim ljudima i sprovodi aktivnosti po informisanju i promovisanju na regularnom ili drugačije utvrđenom nivou. Konsultant može da se registruje na zvaničnom sajtu Kompanije, na način koji je predvidjen korisničkim ugovorom ili u predstavništvima Kompanije. Ako je saradnja Konsultanta sa Kompanijom ima trajniji karakter i aktivnosti Konsultanta budu usmerene na sistematsko ostvarivanje dobiti, isti je u obavezi da svoje poslovanje registruje u svojstvu preduzetnika ili doo –a u skladu sa važećim propisima države čiji je državljanin.

Аdministracija Sajta – lica ovlašćena od Kompanije koja regulišu korišćenje Sajta, upravljaju njegovim radom i kontrolišu postupanje u skladu sa predmetnim Uslovima korišćenja.

Sadržaj – podrazumeva tekst, skripte, grafiku, slike, zvukove, video, audio-vizuelne kombinacije, interaktivne funkcije i drugi materijal koji se objavljuje na Sajtu kojem se može pristupiti, bez obzira na oblik saopštavanja Korisniku.

Proizvod – biološki aktivni dodaci ishrani, prehrambeni, kozmetički, parfemski proizvodi i ostale robne grupe s robnim znacima Siberian Health, Siberian Wellness, čiji promet nije zabranjen ili ograničen propisima Republike Srbije i čiji se promet vrši preko internet prodavnice.

Narudžbina – zahtev Klijenta koji je formiran na ispravan način za isporuku na datu adresu sa spiska Proizvoda koji su odabrani uz korišćenje kataloga Proizvoda koji je objavljen u internet prodavnici.

Služba za rad s Klijentima – službe (povratne informacije na Sajtu, call centar) koje pomažu Klijentu da reši pitanja povezana s korišćenjem Sajta i internet prodavnice.

Cookies – Kolačić - je tekstualna datoteka koju veb stranica koja se posećuje, skladišti na Korisnikovom uređaju (računar, tablet, pametni telefon).

Poverljive informacije – predstavljaju informaciju koja omogućava ličnu identifikaciju. Informacije kojima pristup ograničavaju njihovi vlasnici u skladu s propisima Republike Srbije.

Lični kabinet – odeljak sajta koji je dostupan Korisniku nakon autorizacije i koji sadrži lične informacije Korisnika.

Evidencija – lični podaci Klijenta, između ostalih korisničko ime i šifra koji se koriste za ulazak u lični kabinet Biznis-Partnera i Privilegovanog klijenta, kao i za internet prodavnicu.

Predmet Uslova korišćenja

Korišćenjem sajta www.siberianhealth.com, prihvataju se ovi Uslovi korišćenja kao i pravno obavezujući odnos koji se konstituiše između Korisnika i Kompanije, koja je vlasnik navedenog veb sajta. Prilikom registracije na nevedenom veb sajtu, prihvatanje ovih Uslova korišćenja smatra se zaključenjem ugovora na daljinu u smislu Zakona o zaštiti potrošača.

Sastavni deo ovih Uslova korišćenja su Politika privatnosti Kompanije, kao i Standardi I i Standardi II Kompanije.

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja daje se bezuslovni i neopozivi pristanak odnosno saglasnost da ćete se prilikom korišćenja usluge pridržavati ovih Uslova korišćenja.

U slučaju neslaglanja sa bilo kojom odredbom predmetnih Uslova korišćenja, Korisnik se obavezuje da odmah prestane sa korišćenjem Sajta.

Korisnik može biti samo punoletno lice, pa prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, potvrđuje se i garantuje uzrast za korišćenje Sajta.

Maloletna lica koja su navršila 14 (četrnaest) godina života, mogu koristiti Sajt Kompanije isključivo uz saglasnost i uz nadzor roditelja ili staratelja.

Korisnik snosi ličnu odgovornost za objavljivanje Sadržaja u svim oblicima i načinima koji su dostupni na Sajtu, uključujući preglede i komentare o Proizvodima, kao i odgovornost za nastale posledice koje su povezane s objavama.

Postavljajući Sadržaj Korisnik daje pravo bilo kom Posetiocu Sajta da pristupi Sadržaju.

Sadržaj Sajta, dizajn i struktura Sajta kao i svi delovi Sadržaja predstavljaju zaštićeno autorsko pravo koje pripada Kompaniji odnosno isti je u režimu zaštićenog autorskog prava trećih lica koja su prenela pravo korišćenja istih na Kompaniju. Korišćenjem Sadržaja se ne stiče vlasništvo na bilo kom delu Sadržaja kojem se pristupa.

Intelektualna svojina, uključujući sve zaštićene znakove, logo znakove, tekstove, podatke, fotografije i/ili grafizme, kao i celokupan Sadržaj dostupan na sajtu je u isključivom vlasništvu Kompanije ili je u vlasništvu trećih lica koja su prenela pravo korišćenja istih na Kompaniju.

Nije dozvoljeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje Sadržaja ili bilo kog dela Sadržaja sa sajta, bez prethodnog pisanog odobrenja ili pisane saglasnosti Kompanije.

Prikazi, grafika, zvučne ili video informacije se ne mogu kopirati s ciljem da se postave na drugim internet sajtovima ili da se plasiraju putem stvaranja kopija na papirnim ili magnetnim nosiocima bez dozvole Kompanije u pisanoj formi.

Promene Uslova korišćenja

Аdministracija Sajta zadržava pravo da u bilo koje vreme:
• Promeni odredbe predmetnih Uslova korišćenja;
• Usavršava, dodaje, menja ili prekida rad Sajta ili bilo kog dela Sajta u bilo koje doba po sopstvenom nahođenju;
• Ukoliko postoji potreba Administracija Sajta zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju menja, ažurira, obnavlja, dodaje, prekida, briše, razmatra ili na drugi način menja bilo koji deo predmetnih Uslova korišćenja u celini ili delimično u bilo koje doba.

Ukoliko Posetilac uđe na Sajt ili koristi Sajt na bilo koji način nakon što su predmetni Uslovi korišćenja izmenjeni, podrazumeva se da se Posetilac upoznao sa navedenim izmenama i da je saglasan sa istima.

Sajt u celini ili delimično može biti u bilo koje vreme izmenjen.

Funskiconisanje Sajta može biti prekinuto u zavisnosti od poslovne politike Kompanije, bez posebnog obrazloženja Kompanije.

Pristup

Posetilac je u obavezi da ima pristup Internetu i da plati vrednost usluga koje su povezane s takvim pristupom kako bi koristio Sajt. Nadalje, u obavezi je i da u posedu ima opremu koja je neophodna za pristup Internetu.

Posetilac je isključivo odgovorno lice za nabavku, priključak, instalaciju, preuzimanje, korišćenje i održavanje bilo koje računarske opreme, softvera, telefonskih (kablovskih ili ostalih) usluga i usluga priključka na Internet svog računara i u pogledu svih troškova u vezi sa navedenim.

Posetilac je isključivo odgovoran za proveru računara koji koristi i softvera u smislu postojanja virusa i drugih neželjenih programa na računaru koji koristi.

Kompanija ne snosi odgovornost za nastanak grešaka, prestanak ili prekida u radu koji su povezani sa neadekvatnim korišćenjem ili problemom sa računarom ili softverom Posetioca koji je povezan sa korišćenjem Sajta ili nekih njegovih delova.

Registracija Korisnika

Posetilac Sajta ima pravo da izabere na Sajtu status Privilegovanog klijenta ili Biznis-Partnera i da popuni formular koji se nalazi na Sajtu - online.
Može se na 2 (dva) načina izvršiti registracija i dobiti status Privilegovanog klijenta na Sajtu:

  • Prilikom vršenja brze kupovine u internet prodavnici klikom na link „Napraviti narudžbinu“;
  • Prilikom popunjavanja formulara koji se nalazi na Sajtu - online na odeljku sajta Registracija.

Može se se na 2 (dva) načina izvršiti registracija i dobiti status Biznis-Partnera na Sajtu:

  • Prilikom popunjavanja formulara koji se nalazi na Sajtu - online na odeljku sajta Registracija;
  • Prilikom popunjavanja formulara koji se nalazi na Sajtu - online u Ličnom kabinetu Privilegovanog klijenta.

Uslovi saradnje s Kompanijom se nalaze u Kompanijinim Standardima saradnje.

Prilikom Registracije u Kompaniji Korisnik dobija individualni registracioni broj koji predstavlja ujedno i Korisničko ime u evidenciji.

Prilikom registracije Korisniku će biti ponuđeno da izabere Konsultanta na jedan od 2 (dva) načina:
• Korisnik svojevoljno navodi registracioni broj Mentora;
• Korisnik će izabrati Mentora među onima koje Sajt ponudi automatski.

Prava i obaveze Korisnika

Аutorizovani Korisnik ima pravo da vrši Narudžbine u internet prodavnici, da ostavlja komentare i utiske o Proizvodima i da vrši bilo koje aktivnosti u skladu sa funkcijama Sajta.

Korisnik ima pravo da postavlja na Sajt Sadržaj u skladu sa odredbama predmetnih Uslova korišćenja.

Korisnik je u obavezi da ne postavlja Sadržaj koji ima provokativni, grub, uvredljiv i agresivni karakter koji protivreči moralnim i etičkim normama koje nisu u skladu sa odredbama pozitivnopravnog zakonodavstva Republike Srbije, kao i međunarodnim normama, a koji može da šteti Sajtu i/ili Kompaniji, koji ne postupa u skladu sa propisima koji regulišu oblast intelektualnih prava, prava trećih lica, kao koji sadrži uvrede ili nekonstruktivnu kritiku na račun Kompanije i njenih saradnika.

Korisnik se obavezuje da ne objavljuje Sadržaj koji spada u ekstremistički i pornografski, sadržaj koji raspiruje nacionalnu ili versku diskriminaciju, koji poziva na nasilno rušenje vlasti, sadržaj koji je fašistički i nacionalistički.

Prilikom registracije na Sajtu na način koji je naveden odredbama Uslova korišćenja ili na bilo koji drugi način koji je predviđen Aktima Kompanije, Korisnik se obavezuje da navede istinite i tačne informacije. Kompanija ne zahteva od Korisnika da navodi dodatne informacije i ne vrši proveru istinitosti dodatnih informacija Korisnika, osim ličnih podataka u statusu Biznis-Partnera.

Prilikom registracije u statusu Biznis-Partnera Kompanija može da zatraži kopiju važeće lične karte ili drugog identifikacionog dokumenta.

Autorska prava važe za celokupni Sadržaj koji se objavljuje na Sajtu u zapisima ili komentarima. Svi preuzeti materijali moraju imati navedenog autora ukoliko je naveden na sajtu koji je izvor, a ukoliko je to nemoguće onda znak copyright (с). Poželjni su hiperlinkovi za preuzet materijal koji je pre postavljen na internet, a u slučaju da autor izjavi da su isti neophodni isti su i obavezni. Korisnik se obavezuje da ne pripisuje sebi autorstvo tuđih tekstova ili prikaza.

Korisnik snosi odgovornost za nepostupanje u skladu sa propisima Republike Srbije.

U slučaju nanošenja štete trećim licima, drugim Korisnicima ili Sajtu, Korisnik se obavezuje da nadoknadi nastalu štetu u celosti.

Korisnik snosi odgovornost i sve troškove (uključujući nadoknađivanje gubitaka, štete, kazni, sudskih i ostalih troškova) u slučaju da treća lica budu imala pretenzije, uključujući, ali se ne ograničavajući pretenzijama koje su povezane sa zaštitom intelektualnih prava trećih lica i za bilo koje obaveze koje postoje prema Sajtu, a koje su vezane za zahteve treće strane i koje su povezane ili nastale usled nepostpanja po odredbama Uslova korišćenja, kao i ostalih Akata Kompanije.

Korisnik je u obavezi da ne iznosi trećim licima svoje korisničko ime ili svoj registracioni broj i šifru koji su navedeni prilikom registracije. U slučaju da se pojave kod Korisnika sumnje u smislu bezbednosti njegove Evidencije ili mogućnosti da je koriste nesankcionisano treća lica, Korisnik se obavezuje da momentalno obavesti o tome Administraciju sajta, tako što će oformiti zahtev u Ličnom kabinetu u odeljku „Povratne informacije“ ili na e-mail adresu – call-centre@sibvaleo.com.

Korisnik u bilo kom trenutku može da promeni svoju šifru u Ličnom kabinetu.

Prava i obaveze Administracije Sajta

Коmpanija je u obavezi da čuva registracione i ostale informacije o Korisniku.

Коmpanija je u obavezi da ne prenosi registracione i ostale informacije o Korisniku trećim licima, osim u slučajevima koje predviđaju propisi Republike Srbije, predmetni Uslovi korišćenja kao i ostali Akti Kompanije.

Аdministracija Sajta se ne bavi razmatranjem i razrešavanjem sporova i konfliktnih situacija koje nastaju među Korisnicima Sajta, ipak zadržava pravo da blokira stranicu Korisnika u slučaju dobijanja od drugih Korisnika osnovanih pritužbi na nedozvoljeno postupanje Korisnika na Sajtu.

Коmpanija ne snosi odgovornost za samostalno otkrivanje od strane Korisnika svojih registracionih informacija drugim Korisnicima.

Аdministracija Sajta ima prava, ali ne i obavezu da modifikuje tekst, fotografije, komentare i ostale materijale koje Korisnici postavljaju na Sajt.

Аdministracija Sajta ima prava da obriše bilo koji tekst, fotografiju, komentare Korisnika bez obaveštavanja i objašnjavanja razloga.

Аdministracija Sajta ne kontroliše da li Korisnici postupaju u skladu sa propisima koji regulišu autorska prava, prava na intelektualnu svojinu i ne snosi odgovornost za nezakonito postupanje u skladu sa navedenim propisima od strane Korisnika Sajta.

Аdministracija Sajta ne daje nikakvu garanciju koja je izrečena javno ili se podrazumeva da su materijali koji se objavljuju na Sajtu korisni i interesantni.

Ukoliko Korisnik postupa u suprotnosti sa predmetnim Uslovima korišćenja ili postupa u suprotnosti sa drugim Aktima Kompanije ili postupa u suprotnosti sa propisima Republike Srbije, Administracija Sajta zadržava pravo da dostavi organima zaduženim za sprovođenja zakona i nadležnim sudovima kada isti organi u skladu sa propisima to zahtevaju Korisnikove registracione informacije, IP adrese i ostale tražene informacije Korisnika.

Аdministracija Sajta koristi informacije o aktivnostima Korisnika s ciljem da se poboljša rad Sajta.

U slučaju da Korisnik krši odrebde predmetnih Uslova korišćenja, Aministracija Sajta ima prava da zaustavi ili prekine pristup Sajtu i njegovim servisima i da blokira stranicu Korisnika.

Аdministracija Sajta zadržava pravo da unosi bilo koja ograničenja u smislu korišćenje Sajta.

Аdministracija Sajta zadržava pravo da zatvori, zaustavi, promeni Sajt ili njegove delove bez prethodnog obaveštavanja Korisnika.

Ostalo

U slučaju da se pojave pitanja i pretenzije od Korisnika, isti je u obavezi da se obrati Službi za rad s Klijentima preko broja call centra ili preko formulara za Povratne informacije na Sajtu.

Sve nesporazume koji proizilaze iz ili kao posledica Ugovora, pokušaće da reši mirnim putem, pregovorima i u dobroj veri.

U slučaju da rešenje ne bude postignuto na navedeni način, za rešavanje spora ugovara se nadležnost Prvog osnovnog suda u Beogradu ili Privrednog suda u Beogradu, u zavisnosti od stvarne nadležnosti.

Dati Ugovor stupa na snagu od trenutka kada Korisnik pristane na njegove uslove, izvršivši registraciju na Sajtu. Pre nego što se izvrši procedura registracije Korisnik je obavezan da se pažljivo upozna sa svim tačkama datog Ugovora.

Korisnik dobrovoljno dodaje Sadržaj na Sajt, pritom je Korisnik u obavezi da sačuva intelektualna i bilo koja druga prava koja mu pripadaju u pogledu Sadržaja.

Postavljajući Sadržaj Korisnik potvrđuje da time bez naknade daje Kompaniji i Sajtu pravo da prikaže, reprodukuje, promeni, čuva, pokaže, adaptira, objavi, plasira, arhivira, prevede i na bilo koji drugi način koristi Sadržaj ili bilo koji njegov deo bez ograničenja roka i teritorije delovanja.

Korisnik priznaje da Kompanija ima sva prava na Sajt kao jedinstveni objekat uključujući i sve komponente.

Prihvatajući odredbe predmetnih Uslova korišćenja Korisnik je saglasan da:

Prilikom postavljanja Sadržaja Korisnik ne postaje koautor Sajta i odriče se bilo kojih pretenzija, odnosno potraživanja na navedeno autorstvo ubuduće;

U slučaju postavljanja Sadržaja koji je Korisnik specijalno stvorio za postavljanje na Sajt, Korisnik zadržava ekskluzivno pravo na takav Sadržaj.

Pristup materijalima Sajta, između ostalog i Sadržaju se daje Korisniku isključivo za lično korišćenje i upoznavanje. Bez prethodne saglasnosti vlasnika odgovarajućih prava u pisanoj formi Korisnik nema prava da koristi, reprodukuje, širi na bilo koji način, kopira, javno pokazuje, objavljuje javno, prevodi, prepravlja ili koristi na bilo koji način za bilo koje druge ciljeve materijale Sajta.

Аdministracija Sajta i Kompanija ne snose odgovornost za kompaktnost i čuvanje Sadržaja koji je postavljen na Sajt.

Ukoliko Administracija Sajta ili Kompanija u nekom trenutku ne zahteva od Korisnika da ispuni neke od uslova datog Ugovora, to ne lišava prava Administraciju Sajta ili Kompaniju da zahteva kasnije takvo ispunjavanje, kao i da mogu da se preduzimaju mere koje su usmerene na postupanje u skladu sa odredbama datog Ugovora od strane Korisnika.

Nakon prestanka važenja Ugovora Kompanija i dalje ima sva prava na Sadržaj bez bilo kojih obaveza da plati Korisniku korišćenje istog.

Ni jedna tačka datog Ugovora ne ograničava pravo Administracije Sajta, Kompanije ili Korisnika da potpisuju analogne ugovore s bilo kojim drugim licem.

Korisnik je saglasan da će se sporovi rešavati u skladu s važečim propisima Republike Srbije.

Da li imate još pitanja?
Ukoliko imate pitanja na temu servisa i isporuke obratite se call-centru ili pišite na imejl.

[}item{]